Nationella prov Rotating Header Image

Nationella prov

Gymnasial utbildning

Nationella kursprov är obligatoriska för kärnämneskurserna i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. Provet för den avslutande gemensamma karaktärsämneskursen i engelska och matematik är också obligatorisk. Även för övriga kurser bör läraren använda sig av nationellt fastställda prov.

Övriga bedömningsstöd som inte är nationella prov är frivilliga att använda.

För utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011 gäller att

Lärarna ska använda sig av nationella prov inför betygssättningen i den inledande kursen i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen på programmet och inriktningen i dessa ämnen med undantag för kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Utöver de nationella prov som ska användas bör lärarna även i övrigt använda nationella prov för att
bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Syftet med nationella prov

Skolverket utformar nationella prov för grundskolan och gymnasiala utbildningar.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven bidrar också till

  • att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.


Har du koll på vilka högskolor och universitet som finns?


Läs mer på
studeravidare.se
Studeravidare.se - Allt om att studera vidare